VOCABULARI CINEMATOGRÀFICAcí teniu una introducció al vocabulari cinematogràfic, a hores d'ara ni sé d'on me l'he treta, el que sí sé és que l'he millorada (poc),  ampliada (més) i que al llerg del curs anirem afegint tots aquells termes que anirem utilitzant a l'aula. 

 
 1. AMBIENTACIÓ: Activitat que consisteix a crear o reconstruir una realitat que convé als interessos del rodatge mitjançant elements com el vestuari, la decoració, la música, els intèrprets elegits, el maquillatge, el color confegit a l'escena, el tractament fotogràfic, etc... 
 2. ANGULACIÓ: Diferència que hi ha entre el nivell de la presa i l'objecte o figura humana que es filma. L'angulació pot ser en picat o en contrapicat.
 3. ARGUMENT: Història i assumpte que tracta el film a partir d'una idea esquemàtica o general. Pot ser original o bé adaptat d'una altra obra.
 4. CONTRALLUM: Efecte que es produeix quan la càmera filma tenint de cara els focus de llum o la llum del sol...
 5. CONTRAPICAT: Angulació obtinguda quan la càmera filma de baix a dalt i fa que les figures s'engrandeixin. Quan la càmera està en el punt més enlairat o vertical respecte a la figura que es vol filmar s'anomena vista d'ocell.
 6. CRÈDITS: Llistat on apareix des dels noms dels intèrprets i de tot l'staff tècnic i humà que ha participat en el film, fins les localitzacions, temes de la banda sonora, etc... que sol aparèixer o bé al principi o bé al final del film.
 7. DIRECTOR: Responsable últim de la realització del film; dirigeix els intèrprets, té cura de tots els aspectes estètics i escenogràfics, controla l'equip tècnic, vetlla per l'estil i la unitat narrativa del film, el signa, etc... És sinònim de realitzador.
 8. DIRECTOR D'ACTORS: Persona especialitzada en la direcció d'intèrprets, que sol assessorar en aquest camp el director-realitzador, que assaja els papers, els moviments en el propi escenari, etc... 
 9. DIRECTOR ARTÍSTIC: És la persona encarregada de dissenyar els decorats i la seva construcció, d'ambientar l'escena, de recrear un determinat clima, etc... Conegut també com a "decorador en cap". 
 10. DIRECTOR DE DOBLATGE: Persona encarregada de coordinar el doblatge del film i de dirigir els intèrprets de doblatge que presten les veus. 
 11. DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: És la persona que té cura del treball de la càmera i del conjunt de la il·luminació. Crea l'ambientació i el clima mitjançant l'ús expressiu de les llums. També vetlla pels diferents processos de laboratori. També conegut com a "operador en cap".
 12. DIRECTOR DE PRODUCCIÓ: Anomenat també "cap de producció" és qui vetlla per l'administració de la realització d'un film. Ha d'ajustar les despeses al pressupost previst.
 13. DOBLATGE: Acció d'enregistrar els diàlegs traduïts a una llengua diferent de l'original del film.
 14. EFECTES ESPECIALS: Conjunt de procediments emprats de cara a la consecució d'una sèrie de sensacions que són difícils d'obtenir en la realitat, o que són totalment irreals.
 15. EFECTES SONORS: Sons i sorolls produïts artificialment, o bé extrets de la vida real, que volen crear o recrear la realitat que es mostra.
 16. ENQUADRAMENT: Espai que ocupen a la pantalla els raigs de llum que emet el projector, un espai que prèviament ha estat elegit i definit pel director de fotografia amb el vist i plau del realitzador. L'enquadrament el defineix el marc del visor de la càmera.
 17. ESCENA: Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o ambient dins d'un espai i d'un temps concrets. 
 18. FLASH: Pla de duració brevíssima que mostra només un detall característic i que pretén reforçar un efecte expressiu. 
 19. FORA DE CAMP: Acció o diàleg que té lloc fora del camp visual de la càmera.
 20. FOSA ENCADENADA: Pla que es va substituint progressivament per un altre pla mitjançant una sèrie d'imatges intermèdies que es superposen fins a la fixació de la nova imatge.
 21. FOTO-FIXA: Persona encarregada de prendre, durant el rodatge, fotografies que serviran posteriorment d'imatges publicitàries a l'hora del llançament del film.
 22. FOTOGRAMA: Cadascun del quadres fotogràfics d'una pel·lícula.
 23. GUIÓ LITERARI: Narració argumental del film que conté els personatges, els decorats, l'ambientació, el vestuari, etc..., així com els diàlegs i la veu en off que sentirem durant la projecció.
 24. GUIÓ TÈCNIC: Especifica sobre el paper tot allò que s'ha de veure i escoltar durant la projecció i en el mateix ordre d'aparició: il·luminació, posició de la càmera en cada moment, moviments,evolució dels intèrprets, decoració, música per a cada presa, efectes... Es presenta en dues columnes: una per a imatge i una per a so. 
 25. GUIONISTA: Persona que escriu el guió literari del film.
 26. LOCALITZACIONS: Indrets on s'ha realitzat la filmació d'una pel·lícula.
 27. MAQUETA: Reproducció a escala reduïda d'escenaris, decorats, edificis, vehicles... Molt utilitzada per a realitzar trucatges. 
 28. METRATGE: Longitud de la pel·lícula en metres, l'equivalència dels quals en minuts classifica els films en: Curtmetratge: Film que dura menys de 30 minuts. Migmetratge: Film que dura entre 30 i 60 minuts. Llargmetratge: Film que dura més de 60 minuts.
 29. MUNTATGE: Procés d'escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una idea prevista i un ritme determinat. El muntatge sonor s'anomena mescla. L'encarregat d'aquesta tasca és el muntador. 
 30. PANORÀMICA: Moviment de rotació de la càmera. Pot ser horitzontal, vertical, obliqua i circular. 
 31. PICAT: Angulació obtinguda quan la càmera filma de dalt a baix i que fa que les figures s'empetiteixin. 
 32. PLA: Conjunt d'imatges que constitueixen una unitat narrativa.. N'hi ha de diferents tipus:
 33. Gran pla general: És el que mostra un paisatge o un decorat on les figures no tenen pràcticament cap relleu; descriu l'escenari on es desenvolupa l'acció.
 34. Pla general: És el que mostra les figures d'una manera total, incloent-hi l'escena on es troben.
 35. Pla americà: És el que mostra la figura humana des dels genolls cap amunt.
 36. Pla mig: És el que mostra la figura humana, tallada per la cintura (pla mig llarg) o bé a l'alçada del pit (pla mig curt).
 37. Primer pla: Mostra el rostre sencer o una part de la figura humana, o bé un objecte globalment.
 38. Primeríssim pla: Mostra una part del rostre de la figura humana, o n'apropa una zona, o bé només una porció d'un objecte.
 39. Pla-seqüència: Seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa, sense muntatge, directament i sense interrupció i que conserva, per tant, les unitats espacial i temporal.
 40. Pla subjectiu: Mostra allò mateix que veuen els ulls d'un personatge. A vegades el pla -és a dir, la càmera- té el mateix moviment que l’intèrpret. 
 41. PRESA: Fet material de filmar unes vistes o de gravar uns sons. També rep aquest nom el metratge comprès entre l'arrencada i l'aturament de la càmera.
 42. PRODUCTOR: Persona o empresa que té cura de la part industrial i financera d'un film.
 43. PROFUNDITAT DE CAMP: Espai entre el primer terme i el darrer que s'enfoquen en un mateix enquadrament. 
 44. SEQÜÈNCIA: Seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa. Les seqüències se separen les unes de les altres mitjançant salts en l'espai i en el temps.
 45. STORYBOARD: Dibuix, pla per pla, de la planificació o composició que després es seguirà fil per randa amb l'objectiu de la càmera. 
 46. TRÀVELING: Moviment mecànic de translació de la càmera en l'espai quan aquesta es desplaça damunt d'un mòbil o bé sobre l'espatlla de l'operador. Pot ser d'aproximació, d'allunyament, paral·lel, vertical, oblic o circular. 
 47. VEU EN OFF: Veu que es troba fora del camp de la imatge però que la complementa i l'enriqueix; normalment s'hi afegeix durant la gravació sonora.
 48.  ZOOM: Es tracta d'un objectiu d'una distància focal variable que permet allunyar o apropar les figures que romanen fixes, sense que la càmera es mogui de lloc; és un tràveling òptic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada